I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Żyjmy Zdrowo”, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Iwonę Schymalla, Pawła Pochwałę, Tadeusza Gołębiewskiego, Czesława Langa, Jana Kościuszko i Mariusza Gujskiego zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 77/79 lok 400 przed notariuszem Alicją Huziuk, za numerem repertorium A Nr 959/2001 z dnia 19 lutego 2001 r. , działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. nr46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Właściwym ministrem w zakresie nadzoru jest Minister Zdrowia.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja realizuje zadania użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), prowadząc działalność prozdrowotną, kulturalną oraz edukacyjną, dla której działalności te są celem statutowym i której dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci o treści: Fundacja „Żyjmy Zdrowo” z danymi adresowymi i numerem NIP oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku – Fundacja Żyjmy Zdrowo i zdanymi adresowymi i logo fundacji w środku.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celami Fundacji są:
1. Promocja zdrowego stylu życia.
2. Inicjowanie i promocja działalności kulturalnej.
3. Inicjowanie i wspieranie działań służących poprawie poziomu edukacji obywateli.
4. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
5. Promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Działalność kulturalna.
8. Edukacja.
9. Inicjowanie, wspieranie i organizacja działań polegających na pomocy humanitarnej w przypadku kataklizmów naturalnych, konfliktów zbrojnych i innych zdarzeń o charakterze wyjątkowym.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.
2. Organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych, szkoleń, konferencji , targów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz aktywności fizycznej, promocji kultury i wspierania edukacji.
3. Współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkim placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.
4. Organizowanie i finansowanie imprez mających za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, promowanie kultury oraz wspieranie edukacji.
5. Prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat zdrowego trybu życia, kultury i edukacji.

§ 10 a

Fundacji zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.400,00 (dwa tysiące czterysta złotych), wymieniony w akcie jej ustanowienia.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z :
1. subwencji i dotacji osób prawnych,
2. darowizn, spadków i zapisów,
3. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, lokat bankowych.

§ 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonując na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne 5.000,00 USD (pięć tysięcy dolarów USA), uzyskują
tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażają takie życzenie.
2. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

IV.ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 17

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Z wyjątkiem uregulowań w §33, §34 ust. 3 i §36 ust. 1 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, a w razie równej liczby głosów decydującym jest głos przewodniczącego obrad.

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 12 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, powoływanych przez Radę Fundacji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na okres pięcioletniej kadencji.
3. Fundatorzy nie mogą pełnić funkcji członków Zarządu Fundacji.

§ 19

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
d) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy,
f) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
g) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu,
h) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu.

§ 20

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeb. W posiedzeniach uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
2. Przewodniczący Rady przygotowuje plan posiedzenia Rady Fundacji i przesyła go członkom Rady na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia. W terminie 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Rady Fundacji, członkowie Rady mogą wnieść uwagi do planu posiedzenia na piśmie. W trakcie posiedzenia Rady Fundacji nie można zmieniać planu posiedzenia.

§ 21

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego.
4. Powołania do składu Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji w sposób przewidziany w §21 pkt 2. Rada Fundacji dokonuje podziału funkcji pomiędzy jej członków.

§ 22

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 23

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, bądź śmierci członka Rady.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem pięcioletniej kadencji z przyczyn określonych w §24 pkt.3, z tym że dla skuteczności uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów składu Rady, w ty, Przewodniczącego.

§ 24

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa i jest powoływany na okres 5 lat przez Radę Fundacji.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, bądź śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utarty sił, powodującą trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
d) nie pełnienia obowiązków przez członka przez okres dłuższy niż rok,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka,
f) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 25

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Prezes, za zgodą Rady Fundacji, może powierzać Członkom Zarządu określone funkcje
w Zarządzie.

§ 26

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 27

1. Zarząd Fundacji:
a) reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działalności,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd jej majątkiem,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,
h) podejmuje decyzję o przystąpieniu do spółek i fundacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
2. W sprawach określonych w ust. „e”, „f”, i „h” Zarząd podejmuje decyzje w porozumieniu z Radą Fundacji.

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wielosobowego dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu Fundacji.

§ 29

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

§ 30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 31

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. W umowach pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu, także w sporach z nimi reprezentuje Fundację Rada Fundacji.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

§ 32

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków Fundacji.

V. ZMIANA STATUTU

§ 33

Decyzje w kwestii zmiany Statutu, w tym także celów Fundacji, podejmuje Rada Fundacji
w drodze jednomyślnej uchwały.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie może także nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę, podjętą na wniosek Zarządu.

§ 35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

§ 36

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których cele odpowiadają celom Fundacji.

§ 37

Fundacja składa ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.