Kolejna edycja Programu ‘’ Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia.

Wersja pilotażowa projektu zrealizowana została w województwie wielkopolskim w 2013 roku. Potrzeby pacjentów, organizacji pozarządowych na tego typu inicjatywy oraz zachęcające wyniki pilotażowej odsłony przyczyniły się do rozszerzenia zakresu działań programu o kolejne województwa: kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie w 2014.

Od kwietnia 2014 r. Fundacja rozpocznie nową edycję programu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” w woj. mazowieckim i kujawso – pomorskim. Głównymi partnerami zostali: Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku” z Warszawy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST” z Bydgoszczy.

W ramach tegorocznej realizacji projektu zostanie wyłoniona grupa podopiecznych, która będzie uczestniczyła w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej, zawierających elementy poradnictwa zawodowego, prawa pracy i psychologii. Zajęcia, prowadzone przez specjalistów: trenerów pracy i psychologów, przygotują uczestników programu do wejścia bądź powrotu na rynek pracy. Równolegle trenerzy pracy będą nawiązywać kontakty z pracodawcami w woj. mazowieckim i kujawsko-pomorskim, zachęcając do współpracy. Trener pracy przygotowuje osobę z zaburzeniami do podjęcia pracy, pomaga w znalezieniu odpowiedniego stanowiska, wspiera w kontaktach z pracodawcą i współpracownikami, wreszcie monitoruje przebieg zatrudnienia, aż do uzyskania przez osobę chorą całkowitej samodzielności.

15 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się debata ekspercka poświęcona aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. W dyskusji, której punktem wyjścia była prezentacja osiągnieć pilotażowej wersji projektu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”, udział wzięli m.in. m.in. prof. Marek Jarema – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, prof. Aleksander Araszkiewicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, prof. Jacek Wciórka – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, dr Sławomir Murawiec – psychiatra, Andrzej Mądrala – wiceprezydent Pracodawców RP, Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Ewa Olsińska – naczelnik Biura Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu m. st. Warszawy, Anna Wyrczyńska-Bednarczyk – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz Beata Tryc – kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

W panelach dyskusyjnych debaty poruszone zostały zagadnienia dotyczące epidemiologii chorób psychicznych w Polsce, sytuacji społecznej pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, szans osób chorych na schizofrenię na aktywizację społeczną i zawodową, działań instytucjonalnych podejmowanych w celu aktywizacji osób chorych psychicznie.

W wywiadzie dla Medexpress.pl na temat programu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” prof. Aleksander Araszkiewicz mówił: – To jest zdecydowanie dobry projekt. Chodzi przecież o to, aby nie wypaść z roli rodzinnej i zawodowej, czyli społecznej tylko, dlatego, że jest się chorym. Trzeba o to walczyć, bo jest to dla nas najważniejsze przesłanie. Podczas debaty Liliana Kolendowicz, prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, które wprowadzało projekt w województwie wielkopolskim, tłumaczyła: – Projekt oparty jest na modelu zatrudnienia wspomaganego, czyli zakłada aktywność trenera pracy, który wspomaga uczestnika w całym procesie rekrutacyjnym, w kontaktach z pracodawcami i współpracownikami, a także monitoruje przebieg pracy – aż do uzyskania samodzielności przez tę osobę.

Program odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Fundacji „Instytut Spraw Publicznych”. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywę wspierają także: Rzecznik Praw Pacjenta, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pracodawcy RP, Business Center Club oraz eksperci w dziedzinie psychiatrii. Realizacje projektu wspierają również: Marszałkowie Województw: Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego oraz Mazowsza, jak również Wojewoda Mazowiecki.

Więcej informacji: www.powrot.org