Debata ekspercka i warsztaty, 11.06.2019 r., Gdańsk