Debata ekspercka i warsztaty, 10.07.2019 r., Białystok